J400-EXT

Modul za gašenje
J400-EXT je modul za gašenje koji prvo verifikuje alarmno stanje pa zatim aktivira uređaje za gašenje požara.
Modul ima: izlaz za elektro-ventile kontrolisan logikom statusa zona; ulaz za prisilnu aktivaciju sistema gašenja; ulaz za selekciju ručnog ili automatskog moda rada; ulaz za prekid gašenja; ulaz za kontrolu napajanja.
Omogućen bajpas uređaja za gašenje u slučaju lažnog alarma. Programabilno vreme gašenja. Prikaz grešaka u sistemu gašenja.